REČ DOTYKOV

REČ DOTYKOV

29.9.2016 v kategórii Wellness, autor Nina Bednáriková foto: iStock.com

Slová hovoria väčšinou jednoznačne, ale o vašich pocitoch povedia viac prostriedky neverbálnej komunikácie, medzi ktoré patrí i haptika, teda reč dotykov. Akú silu má dotyk v komunikácii, čo všetko dokáže vyjadriť a aký má význam? Reč tela je v mnohých prípadoch silnejšia, ale hlavne úprimnejšia ako hovorené slovo.

Kettlebell na všetko a pre všetkýchNeverbálnu komunikáciu, ktorá tu bola ako prvá, zatlačili do úzadia slová. Napriek tomu je silným komunikačným nástrojom. Jej vplyv sa neoplatí podceňovať, pretože dokáže odhaliť aj to, čo má ostať utajené. Reč tela dopĺňa a podporuje verbálny prejav, zosilňuje účinok slov, dokonca v niektorých prípadoch ich celkom nahrádza, ale predovšetkým dokáže vyjadriť skutočné emócie.

Dôležitú úlohu v komunikácii bez slov zohrávajú i dotyky, ktoré sú jedným zo základných ľudských zmyslov. Sú také prirodzené a samozrejmé, že si ich obrovskú silu neuvedomujeme. Pritom obyčajný dotyk povie o človeku viac, ako by sme očakávali.

Haptika – je náuka o dotykoch v komunikácii, resp. o dorozumievaní sa prostredníctvom dotykov. Práve dotyk je najstarším a zároveň najprirodzenejším prostriedkom komunikácie.“

Haptická komunikácia:

 • Komunikácia prostredníctvom dotykov je veľmi účinná a dokáže odovzdať množstvo informácií a signálov o pocitoch a postojoch, myšlienkach, motiváciách človeka.
 • Kedže dotyk, teda hmat je veľmi citlivý na tlak, chvenie, teplo, chlad, vie hovoriť aj o vnútornom stave človeka, teda prezradí, v akej ste pohode alebo nepohode a vyjadrí vaše vnútorné postoje.
 • Vnímať, interpretovať a správne pochopiť signály je zložitejšie ako pri verbálnom prejave, ale ak viete dobre „čítať“, dozviete sa aj to, čo by malo ostať tajomstvom. Je dôležité čítať pozorne, neunáhliť sa a signály si pospájať spolu s verbálnym prejavom.
 • Dotyk vie odhaliť i klamstvo alebo manipuláciu, má silu, ktorou vie ovládať správanie a postoje druhých. 

Či už sa nevedomky vyjadrujú pocity pozitívne, ako napr. podpora, náklonnosť alebo uznanie v podobe objatia, bozku, alebo negatívne, či agresívne, ktorých prejavom v rámci haptiky je úder, odstrčenie, sú dôležitou súčasťou komunikácie, ale aj každodenného života. Dotyk je nepochybne dôležitý pre každého, pretože pri dlhodobej dotykovej absencii nastáva tzv. dotykový hlad, čo má vplyv i na povahu človeka.

Aj dotyky môžeme rozdeliť na:

 • formálne
 • neformálne
 • priateľské
 • intímne

 Okrem toho existujú tzv. dotykové pásma:

 • spoločenské
 • profesionálne
 • zdvorilostné
 • osobné
 • priateľské
 • intímne
 • erotické 

Odborníci z oblasti haptiky hovoria o piatich najdôležitejších významov dotykov:

- Pozitívne emócie – dotyk ako vyjadrenie ocenenia, podpory a náklonnosti
- Hravosť – v zmysle náklonnosti medzi priateľmi
- Ovládanie – dotyk pri usmerňovaní správania, manipulácii chovania a postojov
- Rituálny význam – dotyk ako pozdrav, lúčenie, objatia, podanie ruky
- Funkčný význam – dotyky za určitým účelom ako napr. očistenie kabáta, podopretie a pod. 

Za najpoužívanejší dotyk sa považuje podanie ruky, ktorému sa prideľuje rituálny význam. Je dôležitou súčasťou sociálneho styku. Výpovednú hodnotu majú stisk, uchopenie ruky, tvrdosť, mäkkosť dlane, ale i sprievodné javy, ako je vzdialenosť, pohľad, dĺžka stisnutia. Aký typ človeka ste podľa podania ruky? Signalizujete dominanciu, podriadenosť alebo rovnosť? Práve z tohto dotyku sa dá všeličo vyčítať, pretože ruky hovoria vždy pravdu o želaniach, pocitoch a náladách. Bez toho, aby sme o tom vedeli, odovzdávame informácie o spoločenskom postavení, názoroch a úmysloch. Podanie ruky je kľúčom k poznaniu charakteru.

Existuje niekoľko spôsobov podania rúk:

Dominantný spôsob podania ruky – ruka je podávaná s dlaňou obrátenou smerom dolu, je považovaný za agresívnejší a nadradený spôsob podania ruky, typický pre sebavedomých ľudí.

Spojenecký spôsob podania ruky – stisk ruky je na oboch stranách rovnaký, čiže sa vyjadruje rovnosť.

Podriadený spôsob podania ruky – podanie ruky s dlaňou otočenou nahor, ideálne je použiť ho pri jednaní s nadriadeným, resp. ak chcete vyjadriť ochotu podriadiť sa vôli druhému.

Tzv. rukavice alebo politikovo podanie ruky – podanie oboch rúk, ktoré skryjú ruku druhého, cieľom je presvedčiť o svojej dôveryhodnosti a dobrých úmysloch, ale výsledkom je skôr opačný efekt

Zdvojený dotyk – ak je pri pozdrave položená ľavá ruka na rameno druhého, ide o prejav porozumenia a srdečnosti, avšak narúša sa pritom osobné pásmo.

Uchopenie zápästia – tento typ podania ruky sa používa pri osobných, priateľských vzťahoch.

Mäkký stisk ruky – slabý stisk bez citu a s rezervovanosťou voči vám i okoliu sa pripisuje prejavu istej dávky sebeckosti.

Podanie troch prstov – ak vám niekto podá v rámci podania rúk tri prsty, považuje sa za mimoriadneho, s vysokou mienkou o sebe.

Veľmi dôležitú úlohu v haptickej, teda dotykovej komunikácii zohráva kultúrny vplyv. Dotyky a ich význam sa líšia v závislosti od jednotlivých kultúr. Niektoré národy považujú dotyky za celkom normálny kontakt, inde môže byť prejavom drzosti alebo neúcty. Netreba zabúdať na to, že aj dotyky vychádzajú zo spoločenských zvyklostí.

Napr. v ázijských krajinách je dotyk rúk pri stretnutí či zdravení zriedkavý, skôr je prítomný typický úklon hlavy na znak pozdravu. Východné kultúry majú v rámci dotykov pre nás nekompromisnejšie pravidlá.

Viete o tom, že... existuje i sebahaptika, teda dotyk samého seba? Prejavuje sa napr. počas rečníckeho prejavu alebo ako zlozvyk či prejav nervozity, stresu alebo úzkosti a neistoty.

Odhalením neverbálneho prejavu môžete zistiť skutočnú tvár a zámery človeka. Získate tak náskok a výhodu nielen v osobnom, ale aj v profesnom živote.

 

Komentáre