ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

K spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo

Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme

Všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou

Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne.

I.
Prevádzkovateľ internetových stránok www.mamaaja.sk a www.fitastyl.sk
ORBIS IN, s.r.o.
Ondavská 4
821 08 Bratislava

IČO 35842008

 1.  Prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.mamaaja.sk a www.fitastyl.sk .

II.
Účel spracúvania osobných údajov

 1. Účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu, a to prostredníctvom registrácie, objednávky, mailovej objednávky, pošty, telefonicky.
 2. Účelom spracúvania osobných údajov sú tieto aktivity / služby:
  • predplatné titulov vydavateľstva ORBIS IN
  • čitateľské a predplatiteľské súťaže
  • čitateľské ankety a testy
  • rozosielanie noviniek a newsletterov
  • členstvo vo vernostnom programe Klub MAMA a JA
  • nákup v e-shope MAMA a ja alebo nákup produktov a služieb prevádzkovateľa
  • diskusné skupiny
  • podávanie inzerátov v bazáre
  • marketingové a obchodné aktivity prevádzkovateľa a jeho zmluvných partnerov
  • monitorovanie a analyzovanie činnosti na našich stránkach v súvislosti s užívaním našich online služieb

ak s týmito aktivitami / službami klient prejaví preukázateľný súhlas.

III.
Zoznam spracúvaných osobných údajov

 1. Údaje potrebné na vyššie uvedené účely sú: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, mesto, PSČ, dátum narodenia dieťaťa

IV.
Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje klientov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho klient záujmom o službu očakáva.
 2. Prevádzkovateľ získava osobné údaje od klientov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a klientom v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“), bez súhlasu dotknutej osoby.
 3. Klient poskytuje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z predzmluvných vzťahov a ďalšej komunikácie .
 4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len na nevyhnutnú dobu trvania účelu spracúvania, ktorá môže byť rôzna v závislosti od charakteru takéhoto účelu, do doby ich písomného odvolania užívateľom a do doby jeho zákonnej archivácie, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak.

V.
Ochrana osobných údajov

 1. Ochranu osobných údajov reguluje s účinnosťou od 25.5.2018 zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

VI.
Zverejnenie údajov

 1. Prevádzkovateľ získané osobné údaje klientov - fyzických osôb nezverejňuje.

VII.
Aké máte práva?

Na ochranu Vašich osobných údajov máte širokú škálu práv:

 1. právo na informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame
 2. právo na opravu, obmedzenie spracúvania, vymazanie alebo prenos Vašich osobných údajov
 3. právo namietať spracúvanie osobných údajov
 4. právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas
 5. právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR

VIII.
Podmienky spracovania

 1. Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracovania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracovaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov.
 2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 3. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže klient odvolať kedykoľvek písomnou formou.
 4. Niektoré situácie vyžadujú, aby Vaše osobné údaje boli poskytnuté aj iným subjektom. Spravidla ide o štátne orgány a inštitúcie, ale môže ísť aj o našich obchodných partnerov (napr. pri organizácii spotrebiteľských súťaží) alebo subdodávateľov, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú v našom mene a dodržujú všetky nevyhnutné opatrenia pre bezpečné spracúvanie vašich údajov.

IX.

Kontakt

1.     Ak máte záujem o bližšie informácie ohľadne Vašich práv, alebo máte záujem uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, môžete nás kontaktovať na tomto e-maile: gdpr@orbisin.sk.