Všeobecné podmienky používania portálu fitastyl.sk

 

 

Prečítajte si prosím tieto všeobecné podmienky používania portálu fitastyl.sk, ktoré obsahujú podstatné informácie týkajúce sa Vašich práva a povinností, vrátane ich obmedzení v niektorých prípadoch.

 

Tieto všeobecné podmienky používania portálu fitastyl.sk sú účinné od 1.1.2019

 

Úvodné ustanovenia:

Vitajte na portáli fitastyl.sk – webstránkach časopisu FIT a štýl, na ktorom môžete nájsť množstvo článkov na rôzne témy týkajúce sa stravy a fitness.

 

Tieto všeobecné podmienky používania portálu sa týkajú používania portálu fitastyl.sk a jeho častí, vrátane webovej aplikácie a mobilných aplikácií, ak budú vytvorené (ďalej len „Portál“), jednotlivými užívateľmi Portálu.

 

Poskytovateľom a prevádzkovateľom Portálu sme my - spoločnosť ORBIS IN, s.r.o., sídlom Ondavská 4, 821 08 Bratislava, IČO: 35 842 008, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 27173/B, založená v Slovenskej republike. Ak sa v týchto Všeobecných podmienkach používania používa pojem “ORBIS IN”, my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli spoločnosť ORBIS IN, s. r. o..

 

Definície pojmov

Pokiaľ v týmto podmienkach alebo osobitných dokumentoch týkajúcich sa používania Portálu nie je ustanovené inak, budú mať nižšie uvedené pojmy začínajúce s veľkým písmenom nasledujúci význam:

Všeobecné podmienky používania“ sú tieto všeobecné podmienky používania Portálu.

Užívateľ“ ste Vy, ako osoba používajúca Portál za účelom jeho prehliadania alebo za akýmkoľvek iným účelom, a to bez ohľadu na to či Portál používate ako fyzická osoba alebo zástupca právnickej osoby.

Užívateľský profil“ je Váš profil vytvorený vyplnením a odoslaním registračného formulára určeného na vytvorenie Užívateľského profilu. Vytvorenie Užívateľského profilu nie je nevyhnutné pre používanie Portálu, avšak niektoré jeho funkcionality, ako pridávanie komentárov, budú dostupné až po jeho vytvorení.

Občiansky zákonník” je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Obchodný zákonník” je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Autorský zákon” je zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení.

 

Záväznosť Všeobecných podmienok používania

Tieto Všeobecné podmienky používania sú záväzné pre každého, kto akýmkoľvek spôsobom používa Portál v postavení Užívateľa.

K osobitnému odsúhlaseniu týchto Všeobecných podmienok používania Vás môžeme vyzvať napríklad pri dokončovaní registrácie Užívateľského profilu alebo pri objednávaní predplatného časopisu „fit a štýl“, avšak bez ohľadu na uvedené, ak sa rozhodnete náš Portál používať, sú pre Vás Všeobecné podmienky používania záväzné aj v prípade, ak Vás k ich odsúhlaseniu nevyzveme.

Používaním Portálu a prípadným osobitným odsúhlasením Všeobecných podmienok používania, ak Vás k nemu vyzveme a Vy ich potvrdíte,  nám vyhlasujete, že:

·         ste podľa platných predpisov Slovenskej republiky a krajiny Vášho občianstva alebo rezidencie, oprávnený so spoločnosťou ORBIS IN uzavrieť platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto Všeobecných podmienok používania;

·         ak používate Portál ako zástupca inej osoby, ste platne a účinne oprávnený takúto osobu zastupovať;

·         ak potvrdzujete tieto Všeobecné podmienky používania za spoločnosť, ste oprávnený za takýto subjekt uzavrieť so spoločnosťou ORBIS IN platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto Všeobecných podmienok používania alebo vytvorením Užívateľského profilu;

·         pokiaľ je to potrebné, tak máte súhlas zákonného alebo iného zástupcu na používanie Portálu a potvrdenie a akceptovanie týchto Všeobecných podmienok používania;

·         ste schopný dodržiavať a plniť všetky pravidlá, podmienky, povinnosti, záväzky, vyhlásenia a záruky uvedené v týchto Všeobecných podmienkach používania.

Súčasťou týchto Všeobecných podmienok používania sú aj naše Podmienky ochrany súkromia a Podmienky používania súborov Cookies, prípadne akékoľvek iné dokumenty, ktoré sú označené ako súčasť týchto Všeobecných podmienok používania.

Upozorňujeme, že podmienky nákupu predplatného a podmienky členstva v klube „fit a štýl“ nie sú predmetom týchto Všeobecných podmienok používania a sú upravené v príslušných obchodných podmienkach.

Pre používanie Portálu musíte spĺňať požiadavky stanovené príslušnými zákonmi pre používanie Portálu a uzatváranie právnych úkonov spojených s používaním Portálu. V prípade, ak nespĺňate zákonné požiadavky pre používanie Portálu, tak Vás žiadame aby ste od jeho používania upustili a zároveň si vyhradzujeme právo zamedziť osobám, ktoré nespĺňajú minimálne zákonné požiadavky potrebné k používaniu Portálu obmedziť ich prístup k Portálu s použitím primeraných technických opatrení.

Ak s týmito Všeobecnými podmienkami používania nesúhlasíte, nemáte právo Portál používať a žiadame Vás aby ste od jeho používania upustili. Upozorňujeme, že jedinou možnosťou ako vyjadriť Váš nesúhlas s týmito Všeobecnými podmienkami používania je prestať Portál používať.

 

Kúpa predplatného časopisov alebo iných publikácií

Portál Vám umožňuje zakúpiť predplatné časopisu alebo inej publikácie z našej ponuky. Kúpu predplatného uskutočníte nasledujúcim spôsobom:

·         V ponuke publikácií si zvolíte si produkt o ktorý máte záujem;

·         Zvolený produkt pridáte do svojho „nákupného košíka“ a následne môžete pokračovať v nákupe ďalších produktov alebo prejsť do „nákupného košíka“;

·         Vo Vašom „nákupnom košíku“ uvidíte Vami zvolené produkty a ich celkovú cenu, ak si prajete produkty kúpiť je potrebné prejsť k zadaniu Vašich dodacích údajov a výberu spôsobu platby;

·         Po prejdení k zadávaniu Vašich dodacích údajov a výberu spôsobu platby je potrebné vyplniť jednotlivé polia formulára a zvoliť spôsob platby, následne môžete prejsť k súhrnu objednávky;

·         Po prejdení k súhrnu objednávky budete mať možnosť skontrolovať si Vami zadané údaje a overiť si správnosť zvolených produktov a ich množstvo, ak sú údaje správne môžete Vašu objednávku potvrdiť, čím sa odošle na spracovanie a stane sa záväznou.

Upozorňujeme, že konkrétne obchodné podmienky vzťahujúce sa na nákup predplatného nie sú upravené v týchto Všeobecných podmienkach používania a sú predmetom samostatných Všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú na Portáli uverejnené.

Pre zakúpenie predplatného časopisov alebo iných publikácii z našej ponuky nie je potrebná žiadna registrácia.

 

Podmienky vytvorenia Užívateľského profilu

Portál a väčšinu jeho funkcií môžete používať aj bez založenia Užívateľského profilu, avšak pridávanie komentárov a otázok na Portáli je možné len po vytvorení Užívateľského profilu. Vytvorením Užívateľského profilu sa zároveň Váš prístup k Portálu zjednoduší a budete môcť naplno využiť všetky jeho funkcie.

Užívateľský profil si môžete vytvoriť registráciou profil na Portáli, alebo aj prostredníctvom overovacej služby tretích strán (Google+, Facebook Connect).

Ak si vytvoríte vlastný Užívateľský profil, tento bude zabezpečený Vami určeným heslom. Odporúčame použiť heslo, ktoré obsahuje kombináciu veľkých a malých písmen, číslic a iných znakov nepriraditeľných k Vašej osobe alebo Vášmu Užívateľskému profilu.

Vytvorením Užívateľského profilu súhlasíte s tým a budete zodpovedný:

·         za poskytnutie aktuálnych, presných a úplných informácii vyžadovaných pri registrácii a v súvislosti s užívaním Portálu;

·         že budete zachovávať presnosť, úplnosť a aktuálnosť poskytnutých informácii;

·         že sami vykonáte všetky opatrenia a zabezpečíte ochranu Vášho hesla a Užívateľského profilu.

Pokiaľ v rámci používania Portálu umožníte tretím osobám používať Portál prostredníctvom Vášho Užívateľského profilu, zodpovedáte za to, že takéto tretie osoby sa budú pri používaní Portálu riadiť týmito Všeobecnými podmienkami používania. Porušenie týchto Všeobecných podmienok používania týmito osobami sa bude považovať za ich porušenie Vami.

Ak máte pocit alebo podozrenie, že bezpečnosť Vášho Užívateľského profilu bola narušená a/alebo tretia osoba neoprávnene získala prístup k Vášmu Užívateľskému profilu bezodkladne nás prosím kontaktujte. Nezodpovedáme za škody, ktoré Vám vzniknú v súvislosti s narušením bezpečnosti Vášho Užívateľského profilu alebo v dôsledku toho, že tretia osoba neoprávnene získala prístup k Vášmu Užívateľskému profilu.

Zaväzujete sa v celom rozsahu odškodniť (dávate týmto sľub odškodnenia) spoločnosti ORBIS IN, jej riaditeľov, zamestnancov, pracovníkov, zástupcov a dodávateľov za akékoľvek straty, škody a náklady (vrátane nákladov na právnych zástupcov), ktoré im vzniknú alebo ktoré utrpia v súvislosti s tým, že ste (i) do Portálu nahrali, stiahli, skopírovali alebo prenášali akékoľvek materiály a obsah, ktoré porušujú práva tretej osoby alebo všeobecne záväzné právne predpisy alebo (ii) porušili podmienky týchto Všeobecných podmienok používania.

V prípade zrušenia alebo pozastavenia prevádzky Portálu v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami používania môže byť Váš Užívateľský profilu zablokovaný alebo zrušený a Vám môže byť zamedzený prístup k samotnému profil, súborom a inému obsahu profilu. Pri zablokovaní alebo zrušení profilu nie sme povinní odstrániť zo servera kópie súborov a iného obsahu Užívateľského profilu, a rovnako nie sme po zrušení profilu povinní sprístupniť Vám Vami pridaný obsah.

Používanie Portálu môžete kedykoľvek ukončiť. Ak si želáte svoj profil zrušiť alebo ho vymazať kontaktujte nás prosím na admin@fitastyl.sk

 

 

Členstvo v klube „fit a štýl“

Po vytvorení Užívateľského profilu sa budete môcť stať členom klubu „fit a štýl“ a získať tak rôzne výhody vyplývajúce z členstva v klube.

Členstvo môže byť spoplatnené alebo aj bezplatné.

Upozorňujeme, že konkrétne podmienky vzťahujúce sa na členstvo v klube „fit a štýl“ nie sú upravené v týchto Všeobecných podmienkach používania a sú predmetom samostatných podmienok, ktoré sú na Portáli uverejnené.

 

Používanie Portálu

Používanie Portálu a jeho funkcií je podmienené dodržiavaním podmienok, ktoré sú pre používanie Portálu stanovené v týchto Všeobecných podmienkach používania.

Ako Užívateľ Portálu sa zaväzujete:

·         nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Portálu obsah, ktorý porušuje práva tretích osôb alebo je protiprávny, hanlivý, urážajúci, obscénny, podvodný alebo inak nevhodný;

·         nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Portálu obsah obsahujúci osobné alebo identifikačné údaje inej osoby ako Vás ak nemáte na takéto použitie súhlas danej osoby;

·         nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Portálu akýkoľvek škodlivý počítačový kód, súbory alebo programy, ktorých účelom je narušiť alebo znemožniť používanie Portálu alebo akéhokoľvek iného softvéru alebo hardvéru;

·         nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Portálu zavádzajúce alebo falošné údaje a informácie, ktoré majú za cieľ vyvolať omyl u ostatných Užívateľov alebo zakryť pôvod prenášanej správy;

·         nepoužívať Portál na odosielanie alebo šírenie akejkoľvek formy propagácie alebo reklamy tretích strán alebo ich produktov a služieb (vrátane ich webových stránok, účtov na sociálnych sieťach), ktoré nie sú nami výslovne povolené alebo na odosielanie alebo šírenie nevyžiadaných e-mailových správ;

·         nepoužívať Portál akýmkoľvek spôsobom na prevádzku alebo propagáciu súťaží, hier a stávok, poskytovanie úverov, pôžičiek alebo iných finančných plnení, ponuky práce, na šírenie vtipov, marketingových materiálov, spamov, hoaxov, fake news, podvodov alebo inak nevhodným spôsobom;

·         používať Portál výlučne dovoleným spôsobom, v súlade s týmto Všeobecnými podmienkami používania a/alebo platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky;

·         ďalej nepredávať, neprenajímať, neposkytovať za odplatu alebo bezodplatne Portál alebo jej časť tretím osobám bez nášho súhlasu (napr. ako „cloud computing“ alebo „software as a service“) alebo právo na používanie Portálu akokoľvek nezaťažiť.

Ako Užívateľ Portálu nesmiete

·         zhromažďovať, spracovávať alebo inak nakladať s osobnými údajmi alebo iným obsahom patriacim spoločnosti ORBIS IN alebo iným Užívateľom či tretím osobám pre akýkoľvek účel;

·         používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na pridávanie obsahu do Portálu, rozposielanie správ, označovanie príspevkov, pridávanie komentárov alebo akékoľvek iné automatické používanie Portálu bez ľudského zásahu Užívateľa;

·         používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na sťahovanie, analýzu a získavanie údajov, dát a obsahu Portálu, ich triedenie alebo využívanie inak ako v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami používania alebo s našim súhlasom s výnimkou nekomerčných internetových vyhľadávačov a nekomerčných verejných archívov;

·         pridávať do Portálu obsah, ktorý nesúvisí s účelom prevádzky Portálu, najmä nesmiete Portál požívať na šírenie akéhokoľvek politického, ideologického alebo iného podobného obsahu;

·         pridávať do Portálu nerelevantný obsah, opakovane pridávať rovnaký alebo podobný obsah, zahlcovať a preťažovať servery a technickú infraštruktúru, na ktorých je Portál prevádzkovaný;

·         neoprávnene pristupovať k počítačovému programu, systémom, serverom alebo infraštruktúre Portálu alebo iným systémom spoločnosti ORBIS IN alebo vykonávať činnosť, ktorá ohrozuje prevádzku Portálu, znižuje jej kvalitu alebo narušuje jej funkcionalitu.

Na svojich webových stránkach alebo na webových stránkach tretích osôb smiete umiestniť odkazy na niektoré časti Portálu pokiaľ sú tieto webové stránky prevádzkované na nekomerčné účely alebo za účelom pridávania noviniek. Takéto pridávanie odkazov ale môžeme podľa vlastného uváženia kedykoľvek obmedziť alebo vylúčiť.

Portál smiete používať len spôsobom, na ktorý sme ho vytvorili a len v rozhraní a za použitia programov na to určených (webové prehliadače, prípadne naša aplikácia). Používanie Portálu prostredníctvom iných ako k tomu určených rozhraní a programov je zakázané.

Používanie Portálu nesmiete zneužívať. Sme oprávnení pozastaviť alebo zrušiť podľa vlastného uváženia také používanie Portálu, ktoré by odporovalo týmto Všeobecným podmienkam používania alebo inak podľa nášho vlastného uváženia zasahovalo do prevádzky a používania Portálu. V prípadoch kedy Vám bude zrušený prístup k Portálu sme oprávnení vymazať a odstrániť akýkoľvek Vami do Portálu poskytnutý alebo nahratý obsah.

Pri používaní Portálu budete prichádzať do styku s obsahom pridaným ostatnými Užívateľmi alebo tretími stranami. V žiadnom prípade nie sme zodpovední za presnosť, správnosť, pravdivosť, úplnosť alebo bezpečnosť obsahu pridaného inými Užívateľmi alebo tretími stranami. Obsah pridaný Užívateľmi alebo tretími stranami môže byť napriek nášmu zákazu hanlivý, urážajúci, neslušný alebo inak nevhodný a súhlasíte s tým, že nie ste oprávnený a ani si nebudete voči nám uplatňovať akékoľvek nároky a odškodnenie v súvislosti s takýmto obsahom.

Akékoľvek reštrikcie uvedené v tejto časti Všeobecných podmienok používania platia vo všeobecnosti okrem prípadov, ak je niektoré použitie Portálu výslovne povolené všeobecne záväznými právnymi predpismi a v takom prípade výlučne v rozsahu takéhoto zákonného povolenia.

V súvislosti s používaním Portálu Vám môžeme zasielať oznámenia služieb, správcovské správy a iné informácie. Zasielanie niektorých týchto správ môžete zrušiť.

V súvislosti s používaním Portálu môžeme do jednotlivých jeho častí umiestniť reklamu tretích strán. Rozsah umiestnenej reklamy sme oprávnení podľa vlastného uváženia meniť a rozširovať. Ako Užívateľ dávate svoj súhlas s umiestňovaním reklamy v jednotlivých častiach Portálu.

V prípadoch, keď Portál vyžaduje alebo zahŕňa softvér k stiahnutiu (napr. aplikácie pre mobilné zariadenia a tablety), môže sa tento softvér po sprístupnení novej verzie alebo funkcie vo vašom zariadení automaticky aktualizovať. Sťahovanie softvéru a jeho aktualizácia (manuálna či automatická) môžu byť upravené v podmienkach poskytovateľov týchto služieb (napr. Apple AppStore, Google Play) a tieto podmienky sa na takéto prípady nevzťahujú.

Portál môže využívať aj iné služby tretích strán, napr. Google Maps/Earth mapovacie služby. Používanie týchto služieb môže môžu byť upravené v podmienkach poskytovateľov týchto služieb.

Portál môže obsahovať odkazy na iné webové stránky a súbory, za ktorých obsah, služby a materiál nezodpovedáme.

 

Práva k Portálu a obsahu

Výlučným vlastníkom a držiteľom všetkých majetkových práv a ostatných práv duševného vlastníctva k Portálu a všetkým jeho častiam, jeho obsahu, ochranným známkam a logám Portálu sme výlučne My, spoločnosť ORBIS IN.

Odsúhlasením týchto Všeobecných podmienok používania a používaním Portálu nenadobúdate akékoľvek majetkové práva, licencie, sublicencie alebo iné práva k Portálu a jeho častiam, obsahu a ochranným známkam a logám (najmä nie právo upravovať, meniť, zasahovať do Portálu, spracovať, adaptovať a vytvárať odvodené diela, vytvárať kópie Portálu, Portál alebo jej kópie ďalej distribuovať a pod.). Portál a všetky jeho súčasti, vrátane grafických prvkov, ich rozloženia, textov, rozhraní a iných súčastí Portálu sú chránené podľa práva Slovenskej republiky a medzinárodných zmlúv v oblasti práv duševného vlastníctva. Akékoľvek použitie Portálu inak ako v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami používania si vyžaduje náš písomný súhlas. Bez nášho súhlasu nie ste oprávnený používať naše ochranné známky a logá a ani používať iné grafické prvky Portálu.

Nie ste oprávnený meniť zdrojový alebo strojový kód Portálu a snažiť sa o ich spätný preklad a ani inak zasahovať do jej funkcionalít. Portál nie je poskytovaný pod žiadnou z voľne šíriteľných licencií (GNU GPL a iné voľne šíriteľné licencie).

Zodpovedáte za akýkoľvek obsah, ktorý do Portálu poskytnete; najmä, že k takémuto obsahu máte právo, ktoré Vás oprávňuje takýto obsah do Portálu nahrať a poskytnúť. Všetky Vaše práva k takémuto obsahu zostávajú zachované (vrátane práv duševného vlastníctva). Máme právo podľa vlastného uváženia preskúmať akýkoľvek obsah, ktorý do Portálu pridáte.

Pokiaľ s Vami nemáme uzatvorenú osobitnú licenčnú zmluvu, tak nahratím alebo uložením akéhokoľvek obsahu do Portálu nám udeľujete nevýhradnú, bezodplatnú, časovo, geograficky a vecne neobmedzenú licenciu na použitie takéhoto obsahu akýmkoľvek spôsobom podľa ust. § 19 ods. 4 Autorského zákona. Súhlasíte, že sme oprávnení v  rozsahu podľa predchádzajúcej vety licenciu postúpiť na tretiu osobu ako aj udeliť sublicenciu v rozsahu podľa predchádzajúcej vety.

Pokiaľ ste zistili, že akýkoľvek obsah Portálu porušuje Vaše vlastnícke práva alebo práva duševného vlastníctva alebo práva osoby, ktorú ste oprávnený zastupovať, môžete nám túto skutočnosť oznámiť a požiadať o odstránenie takéhoto obsahu. Takejto žiadosti nevyhovieme len ak:

·         nepredložíte všetky identifikačné údaje Vás alebo vlastníka alebo držiteľa práv k obsahu, ktorého zastupujete, vrátane kontaktných údajov;

·         dostatočne vierohodne nepreukážete, že Vy alebo osoba, ktorú zastupujete, je vlastníkom alebo oprávneným držiteľom práv k obsahu;

·         dostatočne presne neidentifikujete obsah, ktorý porušuje Vaše práva alebo práva osoby, ktorú zastupujete, a ktorý žiadate odstrániť alebo k nemu žiadate obmedziť prístup;

·         nepredložíte Vami podpísané vyhlásenie, že podľa Vášho najlepšieho vedomia obsah, ktorý žiadate stiahnuť alebo obmedziť porušuje práva Vás alebo práva osoby, ktorú zastupujete a že nám nahradíte akúkoľvek škodu a náklady, ktoré mu vzniknú v dôsledku toho, že vyhovie Vašej žiadosti o stiahnutie alebo obmedzenie obsahu;

·         nepredložíte písomné plnomocenstvo alebo iný doklad, ktorý preukazuje, že máte oprávnenie zastupovať vlastníka alebo oprávneného držiteľa práv k takémuto obsahu.

Žiadosti o odstránenie obsahu zasielajte na adresu našej spoločnosti alebo na e-mailovú adresu admin@fitastyl.sk

Modifikácia Portálu

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, doplniť, pozastaviť alebo ukončiť prevádzkovanie Portálu alebo akejkoľvek jeho časti. Takisto si vyhradzujeme právo pridať nové obmedzenia vzťahujúce sa na používanie Portálu.

V súvislosti so zmenou, doplnením, pozastavením alebo ukončením prevádzkovania Portálu alebo akejkoľvek jeho časti, prípadne v súvislosti s Vašim používaním Portálu a obsahom na ňom umiestneným, nie ste oprávnený domáhať sa akýchkoľvek nárokov, škôd, strát alebo odškodnenia voči spoločnosti ORBIS IN.

 

Zodpovednosť

Okrem obmedzení zodpovednosti uvedených v iných častiach týchto Všeobecných podmienok používania si Vás dovoľujeme upozorniť aj na výluky zo zodpovednosti uvedené v tejto časti Všeobecných podmienok používania.

Neposkytuje žiadne z nasledujúcich záruk a vyhlásení:

·         Portál bude prevádzkovaný včas, bez prerušenia a bez chýb;

·         Portál bude kompatibilný a bude bez vád spolupracovať s iným hardvérom, softvérom, systémom alebo dátami;

·         chyby Portálu budú odstránené riadne a včas;

Nezodpovedáme za vady Portálu a neposkytuje záruku za jeho akosť (zmluvné strany vylučujú pôsobnosť § 562 Obchodného zákonníka vo vzťahu k Portálu).

Portál prevádzkujeme a poskytujeme v stave v akom je (as is) bez akýchkoľvek záruk a vyhlásení.

Ako Užívateľ sami zodpovedáte za prijímanie protikontaminačných softvérových opatrení a iných krokov, ktoré zabezpečia, že kontaminovaná alebo infikovaná časť Portálu nepoškodí iný softvér, informačné systémy a v nich obsiahnuté informácie a Vaše dáta alebo dáta tretej osoby.

My, naši riaditelia, zamestnanci, pracovníci, zástupcovia a dodávatelia v žiadnom prípade nezodpovedáme za žiadne priame, nepriame, náhodné alebo následné škody (vrátane ušlého zisku), poškodenia dobrého mena alebo dát vyplývajúce z používania Portálu, dostupnosti, spoliehania sa na užívanie, vlastnosti a funkcie Portálu, nemožnosti užívať Portál, zmeny alebo zablokovania Portálu a to i v prípade, že ste nás na túto skutočnosť upozornili.

Nenesieme zodpovednosť za chybovosť, výluky alebo výpadky Portálu, ktoré sú spôsobené chybovosťou, výlukami alebo výpadkami Vašich systémov, verejnej komunikačnej siete alebo dodávok elektrickej energie.

V akomkoľvek prípade zodpovedáme za akékoľvek nároky podľa týchto Všeobecných podmienok používania, alebo podľa predpokladaných záruk len do výšky uhradeného a nespotrebovaného poplatku za používanie Portálu.

 

Záverečné ustanovenia

Sme oprávnení kedykoľvek postúpiť alebo previesť práva z týchto Všeobecných podmienok používania na akúkoľvek inú osobu. Vy nie ste oprávnený previesť alebo postúpiť akékoľvek práva z týchto Všeobecných podmienok používania na tretiu osobu bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Nie ste oprávnený jednostranne započítať akékoľvek pohľadávky voči nám bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

Tieto Všeobecné podmienky používania obsahujú úplnú a jedinú dohodu medzi Vami a nami ohľadom používania Portálu a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo dojednania medzi Vami a nami ohľadom používania Portálu.

Žiadne neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo nároku podľa týchto Všeobecných podmienok používania z našej strany neznamená zrieknutie sa alebo vzdanie sa tohto práva a takéto právo alebo nárok sme oprávnení si kedykoľvek uplatniť.

Ak by niektoré ustanovenia týchto Všeobecných podmienok používania mali byť neplatnými už v čase ich vydania, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Všeobecných podmienok používania. Namiesto neplatných ustanovení Všeobecných podmienok používania sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu.

Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za doručenú jej doručením do emailovej schránky adresáta. Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby. Bez ohľadu na vyššie uvedené sme oprávnení akékoľvek správy a informácie doručovať Užívateľom aj prostredníctvom e-mailu, ktorý nám poskytli pri registrovaní Užívateľského profilu alebo inak a takáto správa alebo informácia sa považuje za doručenú momentom jej preukázateľného odoslania na e-mail Užívateľa.

Na základe týchto Všeobecných podmienok používania vzniká medzi Vami a nami zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto Všeobecných podmienok používania alebo používania Portálu či súvisiace s týmito Všeobecnými podmienkami používania alebo Portálom budú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky.

Sme oprávnení tieto Všeobecné podmienky používania kedykoľvek zmeniť, v prípade ich zmeny budú podmienky účinné momentom ich zverejnenia na Portáli. V prípade ak s novým znením Všeobecných podmienok používania nesúhlasíte ste oprávnený svoje používanie Portálu ukončiť.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovú adresu admin@fitastyl.sk