Aké sú podmienky na Slovensku v boji proti mobbingu?

Nina Bednáriková | 8. máj 2017
Aké sú podmienky na Slovensku v boji proti mobbingu?

Cieľom je úmyselne poškodiť, zničiť, ponížiť, podupať ľudskú dôstojnosť, ktorá je, mimochodom, garantovaná Ústavou SR, znemožniť a priviesť obeť do takého psychického stavu a vypätia, že svoju prácu ďalej už nedokáže svedomite a zodpovedne vykonávať a rozhodne sa pracovisko opustiť „z vlastnej vôle“.

Na Slovensku sa problematike mobbingu venuje OZ Práca a vzťahy (www.pracaavztahy.sk). Z tohto dôvodu sme sa obrátili na členku združenia na Slovensku pani PhDr. Ivetu Šípošovú s našimi otázkami ohľadom riešenia a prevencie mobbingu.

Čítajte viac: MOBBING - teror na pracovisku. Počuli ste o ňom?

Keďže na Slovensku neexistuje antimobbingový zákon, aké majú obete, ktoré ostali bez práce následkom mobbingu, možnosti brániť sa a získať aspoň čiastočnú satisfakciu?

„Mnohé inštitúcie sa zaoberajú ochranou ľudských práv, no žiadna inštitúcia na Slovensku nemá kompetenciu riešiť mobbing, tak ako je to už v niektorých štátoch EÚ. Na tento podnet vzniklo združenie „Práca a vzťahy“, ktoré má za úlohu poskytovať psychologické, sociálne a právne poradenstvo pre obete.“

Aké opatrenia by ste odporučili v rámci prevencie v boji proti mobbingu?

„Forma prevencie by mala spočívať vo vytvorení tzv. protimobbingovej klímy v pracovných tímoch. Na každom pracovisku by bolo potrebné vytvoriť:

  • Antimobbingový predpis, ktorý by presne vymedzil, aké konanie sa považuje za psychický teror, a ktorý tiež upravuje možnosti, ako sa môžu ohrozené skupiny alebo jednotlivci brániť, ak budú ohrozené a narušené ich práva.
  • Na pracovisku by bolo potrebné ustanoviť osobu poverenú monitorovať a kontrolovať a hlásiť prípady o výskyte mobbingu a bossingu.
  • Manažéri by mali absolvovať špeciálny výcvikový program pre riešenie konfliktov, ktorých vznik vyplýva z túžby po moci a nie zo snahy riešiť pracovný problém.
  • Každý mesiac by sa na pracoviskách mali uskutočňovať porady zamerané na prevenciu deštruktívnych vzťahov.
  • Nový zamestnanec (junior) by mal mať v zamestnaní svojho patróna (dlhodobý zamestnanec – senior), ktorý by mu pomáhal a oboznamoval ho s firemnou kultúrou a bol mu nápomocný.“ 

V akom štádiu je legislatívna úprava? Je vôbec reálne, že by aj u nás vznikol antimobbingový zákon?

„Trest pre páchateľa týrania na pracovisku (mobbéra) náš právny systém nepozná. Vo Francúzsku od roku 2002 platí zákon, že zamestnávateľ je finančne sankcionovaný a trestne postihnuteľný.

Mobbing by mal byť aj u nás špeciálne zadefinovaný v Zákonníku práce, ale aj Trestnom zákone. Ochrana osobnosti je upravená v ustanoveniach §§ 11-16 Občianskeho zákonníka, ale ako mnoho iných zákonov, aj tento je len knižnou atrakciou bez reálneho uplatnenia v justičnej praxi. Vznik antimobbingového zákona je v súčasnosti vecou nereálnou.“

Niet nad zdravú a pokojnú atmosféru na pracovisku, preto nezatvárajme oči pred neoprávnenými útokmi, ktoré dokážu ničiť životy závažným spôsobom, dehonestovať človeka a šliapať po jeho ľudskej dôstojnosti.

Žijeme predsa v demokratickom a právnom štáte, prečo by sme mali trpieť agresiu vo forme mobbingu? Verím, že sme článkom vykonali aspoň čiastočnú osvetu a možno pomohli ľudom, ktorí práve bojujú s nespravodlivosťou a útokmi na pracovisku.

Čítajte tiež: Aké sú dôsledky mobbingu a existuje vôbec riešenie?