Haptika - reč dotykov: čo dokáže vyjadriť a aký má význam?

Nina Bednáriková | 18. marec 2018
Haptika - reč dotykov: čo dokáže vyjadriť a aký má význam?

Slová hovoria väčšinou jednoznačne, ale o vašich pocitoch povedia viac prostriedky neverbálnej komunikácie, medzi ktoré patrí i haptika, teda reč dotykov. Akú silu má dotyk v komunikácii, čo všetko dokáže vyjadriť a aký má význam? Reč tela je v mnohých prípadoch silnejšia, ale hlavne úprimnejšia ako hovorené slovo.

Neverbálnu komunikáciu, ktorá tu bola ako prvá, zatlačili do úzadia slová. Napriek tomu je silným komunikačným nástrojom. Jej vplyv sa neoplatí podceňovať, pretože dokáže odhaliť aj to, čo má ostať utajené. Reč tela dopĺňa a podporuje verbálny prejav, zosilňuje účinok slov, dokonca v niektorých prípadoch ich celkom nahrádza, ale predovšetkým dokáže vyjadriť skutočné emócie.

Dôležitú úlohu v komunikácii bez slov zohrávajú i dotyky, ktoré sú jedným zo základných ľudských zmyslov. Sú také prirodzené a samozrejmé, že si ich obrovskú silu neuvedomujeme. Pritom obyčajný dotyk povie o človeku viac, ako by sme očakávali.

Haptika – je náuka o dotykoch v komunikácii, resp. o dorozumievaní sa prostredníctvom dotykov. Práve dotyk je najstarším a zároveň najprirodzenejším prostriedkom komunikácie.“

Haptická komunikácia:

 • Komunikácia prostredníctvom dotykov je veľmi účinná a dokáže odovzdať množstvo informácií a signálov o pocitoch a postojoch, myšlienkach, motiváciách človeka.
 • Kedže dotyk, teda hmat je veľmi citlivý na tlak, chvenie, teplo, chlad, vie hovoriť aj o vnútornom stave človeka, teda prezradí, v akej ste pohode alebo nepohode a vyjadrí vaše vnútorné postoje.
 • Vnímať, interpretovať a správne pochopiť signály je zložitejšie ako pri verbálnom prejave, ale ak viete dobre „čítať“, dozviete sa aj to, čo by malo ostať tajomstvom. Je dôležité čítať pozorne, neunáhliť sa a signály si pospájať spolu s verbálnym prejavom.
 • Dotyk vie odhaliť i klamstvo alebo manipuláciu, má silu, ktorou vie ovládať správanie a postoje druhých. 

Či už sa nevedomky vyjadrujú pocity pozitívne, ako napr. podpora, náklonnosť alebo uznanie v podobe objatia, bozku, alebo negatívne, či agresívne, ktorých prejavom v rámci haptiky je úder, odstrčenie, sú dôležitou súčasťou komunikácie, ale aj každodenného života. Dotyk je nepochybne dôležitý pre každého, pretože pri dlhodobej dotykovej absencii nastáva tzv. dotykový hlad, čo má vplyv i na povahu človeka.

Aj dotyky môžeme rozdeliť na:

 • formálne
 • neformálne
 • priateľské
 • intímne

 Okrem toho existujú tzv. dotykové pásma:

 • spoločenské
 • profesionálne
 • zdvorilostné
 • osobné
 • priateľské
 • intímne
 • erotické 

Odborníci z oblasti haptiky hovoria o piatich najdôležitejších významov dotykov:

- Pozitívne emócie – dotyk ako vyjadrenie ocenenia, podpory a náklonnosti
- Hravosť – v zmysle náklonnosti medzi priateľmi
- Ovládanie – dotyk pri usmerňovaní správania, manipulácii chovania a postojov
- Rituálny význam – dotyk ako pozdrav, lúčenie, objatia, podanie ruky
- Funkčný význam – dotyky za určitým účelom ako napr. očistenie kabáta, podopretie a pod. 

Za najpoužívanejší dotyk sa považuje podanie ruky, ktorému sa prideľuje rituálny význam. Je dôležitou súčasťou sociálneho styku. Výpovednú hodnotu majú stisk, uchopenie ruky, tvrdosť, mäkkosť dlane, ale i sprievodné javy, ako je vzdialenosť, pohľad, dĺžka stisnutia.