Kyberšikana: aké môže mať dôsledky a kde hľadať pomoc?

Redakcia | 3. máj 2019
Kyberšikana: aké môže mať dôsledky a kde hľadať pomoc?

Útoky realizované prostredníctvom on-line aplikácií, najmä sociálnych sietí. Psychické dôsledky kyberšikanovania bývajú často bolestnejšie, traumatizujúce.

Môže sa to začť ako nevinný žart, ale postupne šikana naberá na obrátkach a začne limitovať a meniť život medzi rovesníkmi aj doma. Ponižovanie, urážanie, vydieranie, zastrašovanie, obťažovanie – toto sú typické prejavy psychickej šikany.

Termínom kyberšikanovanie označujeme nebezpečné komunikačné javy realizované prostredníctvom informačných a komunikačných technológií (internetové siete, mobilné telefóny), ktoré majú za následok poškodzovanie obete. 

Útoky realizované prostredníctvom on-line aplikácií, najmä sociálnych sietí, bývajú intenzívnejšie, lebo negatívna rovesnícka odozva sa deje pred veľkým publikom, obeť často nevie, kto všetko bol jej svedkom. Z prihliadajúcich šikanovaniu sa v prostredí internetu ľahko stanú spoluúčastníci pridávaním komentárov a zdieľaním. Psychické dôsledky kyberšikanovania bývajú často bolestnejšie, traumatizujúce.

Čítajte: KYBERŠIKANA. Môže za to internet?

Môžeme zadefinovať obeť a agresora elektronického šikanovania?

Veľmi zjednodušene možno povedať, že obeť aj agresor bývajú deti, ktoré z istého dôvodu majú problémy nadväzovať zdravé, rovnocenné rovesnícke vzťahy. Táto neschopnosť pramení obvykle z viacerých faktorov zároveň. Bývajú to životné stratégie a pocit neprimeranej sebaúcty, vyplývajúce z dlhodobejšie zažívanej reality v rodine a v iných sociálnych skupinách.

Agresormi bývajú deti, ktoré si svoj pocit menejcennosti kompenzujú uplatňovaním moci voči slabším, ale aj deti, ktoré sú sebavedomé, avšak vyrastali v rodinách s prísnymi, emočne chladnými rodičmi, nedostávalo sa im primeraného sebapotvrdenia, alebo z iných dôvodov nemajú rozvinutú empatiu a majú potrebu získavať ocenenie maladaptívnymi spôsobmi.

Obeť býva často jedinec zraniteľný v sociálnom kontexte, teda sociálne menej zručný, s menej uspokojivými vzťahmi a zvládacími stratégiami vyrastajúci v menej uspokojivom rodinnom prostredí a so sklonom k riskantnému správaniu on-line aj off-line.

Čítajte tiež: Ste obeťou STALKINGU?

Stretávajú sa s problémom kyberšikany školskí psychológovia často?

Áno, rovnako ako s akýmkoľvek iným problémom, ktorý deti a adolescenti zažívajú. Ja som sa vo svojej práci na základnej škole stretla s kyberšikanovaním viackrát. V týchto prípadoch sa vyskytovalo zakaždým medzi protagonistami, ktorí sa poznali zo školského prostredia a ich vzťahy boli narušené, internet a telefón boli len ďalšími prostriedkami využívanými v nepeknom správaní.

Okrem toho sme sa v diskusiách s tínedžermi na tému riziká internetu presvedčili, že problémy, spadajúce pod fenomén kyberšikanovania, trápia veľa detí, pomerne často, a dokážu ich podstatne rozrušiť. Riešenie kyberšikanovania býva úspešné do takej miery, do akej sú učitelia a rodičia ochotní pripustiť, že vo vzťahoch sa prirodzene vyskytujú aj problémy a je potrebné pred nimi nezatvárať oči, ale konštruktívne ich riešiť, byť otvorený.

Dôsledky kyberšikanovania

Dôsledky možno vnímať na viacerých úrovniach – individuálnych – tak na strane obete, ako aj agresora, ale aj sociálnych – v partii rovesníkov, v školskej triede, v akomkoľvek sociálnom systéme, ktorý dotyčný spoluvytvára, zahrňujúc aj rodinu.

Zjednodušene možno povedať, že rola ubližujúceho aj obete sa napokon prenáša do identity protagonistov a odráža sa v jeho vzťahoch. Ak sa nerieši, obeť si nesie v identite posolstvo bezmocnosti a roly obete, agresor zase jeho potvrdzovanú pozíciu neadaptívneho uplatňovania moci, ktorej nie sú nastavované hranice.

Preto sa ľahko tieto upevňované roly vyskytujú vo viacerých prostrediach. Nie je však výnimkou aj to, že dieťa, ktoré bolo v minulosti šikanované, alebo zažíva bezmocnosť v domácom prostredí, sa následne snaží si svoju nevýhodnú pozíciu kompenzovať v iných prostrediach, tam, kde je jednoduchšie získať nad niekým prevahu.

Cieľ by mal byť na oboch stranách rovnaký – podporiť dieťa v tom, aby bolo schopné v čo najväčšej miere zažívať pocit spolupatričnosti a žičlivých rovnocenných vzťahov.
Vo väčšine prípadov je k tomu nevyhnutná cielená pomoc dospelých alebo vyspelejších rovesníkov a jednoznačne býva užitočné psychologické poradenstvo a psychoterapia.

K dôsledkom na strane obete možno ešte dodať, že zažívanie neuspokojivých vzťahov a bezmocnosti obete môže u detí viesť k depresívnemu syndrómu, v najhorších prípadoch vedúcich aj pokusom o samovraždu. Preto akékoľvek zmeny v dôsledku zažívaných problémov detí nemožno brať na ľahkú váhu. Treba deťom pomôct situáciu riešiť a nadobudnúť pocit bezpečia.

Bude vás zaujímať: Život na sieti: fenomén súčasnej doby? Pozor na riziká

Kde hľadať pomoc?

Obeť, zvlášť ak je to dieťa, potrebuje pomoc toho, kto jej dokáže byť sociálnou oporou a taktiež pomoc toho, kto je kompetentný riešiť incident. V ideálnom prípade je to rodič, učiteľ, niekto z blízkeho okolia, komu dieťa dôveruje. Ďalšou možnosťou je obrátiť sa na zdroje pomoci, akými je napríklad nezisková organizácia Zodpovedne.sk (www.zodpovedne.sk), ktorá poskytuje bezplatné anonymné telefonické aj on-line poradenstvo.

Pracujú v ňom odborníci, ktorí sa špecializujú na príležitosti a riziká internetu a vedia deti a ich rodičov primerane sprevádzať problémami súvisiacimi s novými technológiami, spolupracujú aj s políciou. Rovnako spolupracujú s bezplatnou Linkou detskej istoty na tel. čísle 116 111, k dispozícii je aj poradenský email potrebujem@pomoc.sk.

Zažili ste vy alebo vaše dieťa útoky, obťažovanie cez internet a neviete, čo s tým urobiť?

Pokiaľ k urážlivým reakciám na vašu osobu došlo na verejných četoch alebo sociálnej sieti, nahláste to správcovi stránky. Môžete si nastaviť blokovanie správ od osoby, ktorá vás obťažuje či šikanuje. Dôkazový materiál (históriu četu, emaily, mms, sms) si uchovávajte. Pokiaľ sa kyberšikanovanie deje medzi spolužiakmi, riešte to so školou.

Obrátiť sa môžete aj na políciu. Od 14-tich rokov sú deti trestnoprávne zodpovedné a môžu byť postihované. Z hľadiska trestného zákona môže šikanovanie napĺňať skutkovú podstatu trestného činu ohovárania, nebezpečného vyhrážania, nátlaku, vydierania, obmedzovania osobnej slobody.

Mohlo by vás zaujímať: PREČO ZLYHÁVAME?
                                                Staňte sa psychicky odolnejšími!